เอสเอ็มอีแบงก์ จัดอบรมฟรี “การเขียนแผนธุรกิจ” ที่ชุมพร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี หัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องใบเงิน โรงแรมวราวรรณ รีสอร์ท จ.ประจวบครีขันธ์ และในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร พบหัวข้อบรรยายเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช้อป แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางธุรกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารให้คำแนะนำปรึกษา ซึ่งหลังจบหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อธุรกิจได้ทันที

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งด่วนได้ที่ สาขาประจวบคีรีขันธ์         โทร. 032-604-431-3 สาขาชุมพร โทร. 077-501-645-6 รับจำนวนจำกัด

 

ที่มา : www.smebank.co.th